Obchodní podmínky

Obecná ustanovení a vymezení pojmů
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.hanaks- homeopathy-help.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.hanaks-homeopathy-help.cz je   Věra Hanáková,  jednatelka Sympatie, spol. s .ro., homeopat, Jungmannova 214, 697 01 Kyjov, IČ 60731419, CZ60731419

e-mail: vera@hanaks-homeopathy-help.cz

E-mail o potvrzení přijetí objednávky: Hanaks Homeopathy: hanaks-homeopathy@seznam.cz
 

Nabízené služby a zboží: odborné homeopatické poradenství, články,  prodej zboží a další materiály na serveru hanaks-homeopathy-help.cz jsou odborného zaměření a mají pouze informační a vzdělávací charakter. Tyto stránky zcela nenahrazují lékařskou péči, ale jsou možnou alternativou. Dle našich zákonů homeopatie zcela nenahrazuje lékařskou péči, ale vhodně ji doplňuje.  

Cenu a měnu, ve které jsou transakce zpracovány

ceny jsou uváděny v Kč, jsme plátci dph, konkrétní cena výrobků a služeb vždy uvedena u konkrétního produktu
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.  

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Vystavení dokladu: Kupující souhlasí s vystavením elektronické účtenky

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu. 

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy
Nepoužité zboží můžete  bez udání důvodu vrátit  do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a my Vám dle Vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné. 

Odstoupení od smlouvy
Internetový obchod www.hanaks-homeopathy-help..cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Zboží musí být nepoškozené a nesmí být ani částečně spotřebované.
Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží.

Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete nám zboží včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.

Adresa pro zasílání je: Sympatie, spol. r .o., Věra Hanáková, Jungmannova 214, 697 01 Kyjov.

Náklady na dodání produktu hradí kupující.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno.  

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Vrácení peněz
Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu inkasní složenkou.

Na žádost kupujícího budou peníze vráceny na bankovní účet.

Reklamační řád

Záruční doba
Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců.

Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do...“. nebo symbolem otevřeného kelímku s uvedeným data spotřeby po otevření.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.  

Záruční list
Doklad o zakoupení věcí plní funkci záručního listu.    
 

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky
Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Uplatnění reklamace
Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dokladu i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:
Sympatie, spol. s r .o., Věra Hanáková, Jungmannova 214, 697 01 Kyjov

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením:
Věra Hanáková, 
vera@hanaks-homeopathy-help.cz

 

tel:  (pracovní dny od 9 - 12.00 hod) 722 714 001

Reklamaci je možné uskutečnít pouze písemnou formou.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.  

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.

Rozsah záruky
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na použití  ( přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace
Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

 

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

Fotodokumentace a mimosoudní řízení

Fotodokumentace
Fotodokumentace (fotografie výrobků) jsou pouze ilustrační, barva výrobků se může lišit podle zobrazení Vašeho počítače, množství prodávaného zboží je uváděno v jednotkách (kus, mililitr, gram)

Mimosoudní řízení

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Česká obchodní inspekce Tř. kpt. Jaroše 5, Brno, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 Důležité upozornění:   

Informace a doporučení na těchto webových stránkách o homeopatii zcela nenahrazují diagnózu a léčbu lékařem, ale vhodně ji doplňují - jsou tedy vhodnou alternativou. 

Toto ustanovení je uváděno na základě nařízení Zákona o zdraví lidu ČR z roku 2011 a směrnic EU.   

Aktualizováno: 1. 6. 2022